Licenční podmínky

  LICENČNÍ SMLOUVA NA POUŽITÍ APLIKAČNÍHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ POSKYTOVANÉHO GENERÁLNÍM FINANČNÍM ŘEDITELSTVÍM.

  Tato Licenční smlouva je smlouvou mezi Vámi (dále jen uživatelem) a Českou republikou - Generálním finančním ředitelstvím (dále jen GFŘ), poskytovatelem služby používající aplikační programové vybavení, na které se smlouva vztahuje (dále jen poskytovatel).

  1. Předmětem smlouvy je aplikační programové vybavení (dále jen APV) umožňující přípravu a provedení kontrol souboru písemnosti podávané prostřednictvím společného technického zařízení správců daně nebo na technickém nosiči dat, jeho doplnění o kontrolní atributy a tisk daňového přiznání či jiného podání na počítačové sestavě ve formě požadované GFŘ. APV dále umožňuje práci s daňovou informační schránkou daňového subjektu a s dalšími službami poskytovanými v rámci Daňového portálu.

  2. APV plně respektuje příslušná ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a zvláštních daňových zákonů.

  3. APV je poskytováno jako on-line služba na síti Internet a některé jeho části i ve formě souboru umožňujícího lokální použití na počítači uživatele nezávisle na síti Internet (off-line). Licenční smlouva opravňuje uživatele k použití APV na svém počítači při spojení se sítí Internet nebo po zkopírování na svůj počítač pouze pro své interní použití, a to i v rámci služeb poskytovaných uživatelem třetím stranám. Jakékoliv další kopírování APV, jeho modifikace či změny, reverzní inženýring a použití fragmentů v systémech vlastněných uživatelem nebo třetími stranami je přísně zakázáno.

  4. Poskytovatelé jiných obsahů sítě Internet mají právo na své stránky umístit odkaz pouze na on-line verzi APV, umístěnou na serveru provozovatele.

  5. Provozovatel ani autoři APV nenesou odpovědnost za nesoulad verzí plynoucí z použití zkopírované verze APV. Uživatel je povinen si před jejím použitím zkontrolovat, zda není na stránkách provozovatele umístěna novější verze.

  6. APV může být použito jako jedna z forem pro podání písemnosti, ale nezbavuje daňový subjekt právní odpovědnosti za správnost a včasnost podání. Informace a zobrazená data poskytované v rámci služeb Daňového portálu mají pouze informativní charakter a v žádném případě nenahrazují potvrzení vystavená správcem. Zobrazená data nemusí být úplná a nemusí také obsahovat všechny aktuální a dostupné údaje. Kontroly prováděné v APV jsou odvozené od kontrol, které jsou prováděny v rámci zpracování písemnosti na finančním úřadě, ale jsou pouze podmnožinou těchto kontrol. Mají tedy pro uživatele pouze informativní charakter. Využití řádného nebo mimořádného opravného prostředku proti stanovení základu daně, vyměření daně nebo proti jiným rozhodnutím a výzvám správce daně zůstává zachováno.

  7. APV je chráněno autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Autory APV je IBM Česká republika spol. s r. o. a její subdodavatelé GIST, s. r. o., INTAX, spol. s r. o. a Taxnet s.r.o. APV ke svému provozu vyžaduje vhodný WWW prohlížeč, specifikovaný v technických podmínkách. Některé části APV mohou ke svému běhu vyžadovat funkční prostředí Java společnosti Sun Microsystems, Inc. (https://www.sun.com), popřípadě ActiveX komponentu CAPICOM společnosti Microsoft Corporation (https://www.microsoft.com). APV dále používá pro zpracování XML struktur produkty Xalan a Xerces, které byly vyvinuty Apache Software Foundation (https://www.apache.org).

  8. V největším možném rozsahu povoleném rozhodným právem nenese poskytovatel ( včetně řešitele APV) odpovědnost za zvláštní, náhodné, nepřímé nebo vedlejší škody, ať jsou jakékoli (včetně a bez omezení, škody ze ztrát zisku z podnikání, z přerušení podnikání, ze ztrát podnikatelských informací nebo jakékoli další zvláštní ztráty) způsobené užíváním APV, které bylo distribuováno v rozporu s touto licenční smlouvou či jakkoli modifikováno v rozporu s touto smlouvou, nebo kde byly v rozporu s touto smlouvou vytvořeny produkty, které by byly od APV odvozeny či jej napodobovaly.

  9. V největším možném rozsahu povoleném rozhodným právem nenese poskytovatel ( včetně řešitele APV) odpovědnost za zvláštní, náhodné, nepřímé nebo vedlejší škody, ať jsou jakékoli (včetně a bez omezení, škody ze ztrát zisku z podnikání, z přerušení podnikání, ze ztrát podnikatelských informací nebo jakékoli další zvláštní ztráty) způsobené užíváním nebo nemožností užívat toto APV nebo na základě poskytnutí nebo neposkytnutí služeb odborné pomoci, i když byl provozovatel upozorněn na možnost vzniku takových škod.

  10. V největším možném rozsahu povoleném rozhodným právem nenese poskytovatel ( včetně řešitele APV) odpovědnost za zvláštní, náhodné, nepřímé nebo vedlejší škody, ať jsou jakékoli (včetně a bez omezení, škody ze ztrát zisku z podnikání, z přerušení podnikání, ze ztrát podnikatelských informací nebo jakékoli další zvláštní ztráty) způsobené užíváním nebo nemožností užívat toto APV z důvodu změny struktury souborů APV, a to jak v souvislosti se změnami legislativy, tak i se změnami provedenými v důsledku běžného vývoje aplikace.

  Generální finanční ředitelství
  Lazarská 7, 117 22 Praha 1 | Technická podpora:
  ePodporaikona: externí web